ข้อสำคัญ กรุณาอ่านทำความเข้าใจข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วน

(A)    ความหมายที่ใช้ในการให้บริการนี้

       1.     "ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ (Quicklycat Delivery)"   หมายความว่า   ชื่อที่ใช้ในการให้บริการนี้ ภายใต้การบริหารจัดการในนามบริษัท ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่)
       2.     “แอปพลิเคชัน ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ (Quicklycat Delivery Application)”   หมายความว่า   โปรแกรมประยุกต์หรือซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันและเพื่อใช้ส่งคำขอเรียกใช้บริการโดยผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนดในการขอใช้บริการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้บริการ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะขนส่งสินค้าหรือสิ่งของได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะเวลาจำกัด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหรือเข้าใช้งานข้อมูลแอปพลิเคชัน ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ หรือในเว็บไซต์ ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ ผ่านทางโปรแกรม แอป สโตว์ (App Store) และกลูเกิ้ล เพลย์ (Google Play)  และเข้าใช้งานโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถใช้งานได้ในทำนองเดียวกัน โดยอุปกรณ์ใช้งานมีการรองรับระบบใช้งานของโปรแกรม เช่น ระบบไอโอเอส (iOS) , ระบบแอนด์ดรอย์ (Android) เป็นต้น
       3.     "การให้บริการ"   หมายความว่า   การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์ขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์การให้บริการ โดยมีคำขอเรียกใช้บริการในแอปพลิเคชัน ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่หรือเว็บไซต์ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่รวมตลอดถึงการให้บริการโดยคนขับรถขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่อยู่ระหว่างการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยคิดอัตราการให้บริการเป็น 1 ครั้งต่อ 1 การให้บริการต่อ 1 ผู้ใช้บริการ ซึ่งต่อไปในอีกชื่อหนึ่งจะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ"
       4.     "คนขับรถ"   หมายความว่า   คนขับรถจักรยานยนต์ คนขับรถกระบะ และคนขับรถยนต์ 5 ประตู ซึ่งแต่ละประเภทได้เข้าร่วมขับรถเพื่อรับงานรับส่งสินค้าหรือสิ่งของจากผู้ใช้บริการ โดยคิดอัตราการเข้าร่วมบริการเป็น 1 ครั้งต่อ 1 การให้บริการต่อ 1 ผู้ใช้บริการ ซึ่งได้ตกลงรับงานขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่ผู้ใช้บริการมีคำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอพพลิเคชั่น ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ หรือเว็บไซต์ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่
       5.     “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า   ผู้ใช้บริการมีความประสงค์เรียกใช้บริการโดยให้ผู้ให้บริการเป็นผู้ดำเนินการในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่ผู้ใช้บริการมีคำขอเรียกใช้บริการในนามของผู้ใช้บริการเอง โดยมีคำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอพพลิเคชั่น ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ หรือเว็บไซต์ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะสั่งการในคำขอใช้บริการเพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือประโยชน์นั้นเพื่อบุคคลอื่นก็ตาม
       6.     “ขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ” หมายความว่า   ข้อตกลงในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นบริการรับขนหรือขนส่ง รับขนส่งอาหาร รับขนสิ่งของ รับสั่งซื้อสินค้าหรือสิ่งของตามคำสั่ง เป็นต้น โดยมีคำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชั่น ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่หรือเว็บไซต์ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ให้หมายความรวมถึงการดำเนินการในกระบวนการเพื่อจัดส่งสินค้าหรือสิ่งของด้วย
       7.     “เว็บไซต์ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่” หมายความว่า   ตำแหน่งหรือที่อยู่ของผู้ให้บริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการจัดแสดงรายละเอียดของผู้ให้บริการ เพื่อการให้บริการตามวัตถุประสงค์การบริการ โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และเข้าใช้งานบริการต่างๆ ได้ที่  https://www.quicklycatdelivery.com
       8.    "ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ"   หมายความว่า   สิ่งที่เป็นข้อสำคัญอย่างยิ่ง ในการระบุถึงข้อตกลงและเงื่อนไขหรือข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์สำหรับผู้ใช้บริการในการใช้บริการและการให้บริการนี้ โดยระบุถึงรับส่งหรือขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์การให้บริการของผู้ให้บริการ หน้าที่ผู้ใช้บริการ ความรับผิด ข้อยกเว้นความรับผิด และอื่นๆ ที่กำหนดหรือระบุไว้ในเว็บไซต์ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ หรือแอปพลิเคชัน ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ ซึ่งทั้งหมดอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นระยะตามความเหมาะสม ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการแจ้งล่วงหน้าถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ได้ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ หรือเว็บไซต์แควิกลี่แคทเดลิเวอรี่
       9.    “คำขอเรียกใช้บริการ” หมายความว่า   การใช้งานข้อมูลสั่งงานหรือคำขอเรียกใช้งานในแอปพลิเคชัน ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่หรือเว็บไซต์ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่เพื่อรับส่งหรือขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์การให้บริการของผู้ให้บริการ โดยมีผู้ใช้บริการเป็นผู้ดำเนินการได้ตามความประสงค์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้
       10.    “การเติมเงิน” หมายความว่า   การนำฝากเงินในโปรแกรมข้อมูลการให้บริการที่บริษัทกำหนดไว้เฉพาะ โดยผู้ใช้บริการจะนำเงินโอนเข้าฝากไว้ในบัญชีระบบข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อให้เพียงพอสำหรับการหักค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการของผู้ให้บริการในแต่ละครั้ง ซึ่งจะคิดค่าบริการเอาจากบัญชีระบบข้อมูลบัญชีที่ลูกค้าได้นำเงินฝากไว้ดังกล่าว รวมทั้งสำหรับการหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
       11.    “การประกันภัย” หมายความว่า    บริษัทตกลงรับผิดชอบในวงเงินเอาประกันภัยเพื่อความคุ้มครองการสูญหายหรือความเสียหายของสินค้าหรือสิ่งของให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่กำหนด ในกรณีเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ระหว่างการให้บริการในวงเงินเพียงจำกัดไว้ โดยลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองทุกครั้งที่มีการใช้บริการ ในวงเงินเอาประกันภัยในกรณีรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 3,000 บาท สำหรับรถยนต์ 5 ประตู และรถยนต์กระบะ ไม่เกิน 7,000 บาท ในทุกกรณี
       12.    “การประกันภัยเพิ่มเติม”   หมายความว่า    การซื้อหรือชำระเงินค่าประกันภัยเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการ โดยมีบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมให้บริการรับการประกันภัยเพิ่มเติมของผู้ใช้บริการ เพื่อเพิ่มวงเงินเอาประกันภัยในความคุ้มครองสินค้าหรือสิ่งของในกรณีที่ลูกค้าทราบดีอยู่แล้วว่าสินค้าหรือสิ่งของนั้นมีมูลค่าสูงกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้ให้บริการระบุแจ้งไว้ตามหมวดนี้ ข้อ 11 (และในหมวด (D) ข้อ 1) สำหรับการประกันภัยเพิ่มเติมมีรายละเอียดการซื้อหรือชำระเงินและวงเงินเอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในหมวด (D) ข้อ 2 (ผู้ใช้บริการสามารถจัดซื้อประกันภัยจากที่อื่นด้วยตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ผู้ให้บริการก่อนการขนส่ง)
       13.    “กลุ่มผู้ใช้บริการประเภททั่วไป” หมายความว่า   ผู้ใช้บริการทั้งหมดที่มีคำขอใช้บริการในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้บริการ โดยใช้บริการเป็น 1 ครั้งต่อ 1 การให้บริการต่อ 1 ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล หรืออื่นๆ
       14.    “กลุ่มผู้ใช้บริการประเภทธุรกิจ” หมายความว่า    ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการประเภทธุรกิจไว้กับผู้ให้บริการ โดยส่วนใหญ่จะมีวิธีการชำระเงินหรือการเติมเงินในการใช้บริการ ซึ่งจะมีคำขอใช้บริการในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้บริการบ่อยครั้งหรือเป็นประจำ โดยใช้บริการเป็น 1 ครั้งต่อ 1 การให้บริการต่อ 1 ผู้ใช้บริการ หรือตามที่ตกลงกันไว้  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล หรืออื่นๆ

(B)   หน้าที่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

       1.     ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะขนส่งสินค้าหรือสิ่งของในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีผู้รับมอบอำนาจหรือมีตัวแทนของผู้ใช้บริการโดยชอบด้วยกฎหมาย และตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการทุกประการ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้ กรุณางดใช้บริการและออกจากระบบการให้บริการหรือยกเลิกการลงทะเบียนข้อมูลในแอปพลิเคชัน ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ หรือเว็บไซต์ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ ได้ทันที
       2     ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะขนส่งสินค้าหรือสิ่งของโดยมีการบรรจุหีบห่อหรือวัสดุบรรจุสินค้าหรือสิ่งของให้มิดชิดเหมาะสมเรียบร้อยตามาตรฐาน โดยปราศจากร่องรอยหรือการฉีกขาด ถูกแกะ เสียหาย ถูกทำลาย เสียรูปทรง เน่าเสีย หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ หรืออื่นๆ ที่ไม่ได้มาตรฐาน ก่อนดำเนินการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ
       3.     ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่มีการบรรจุหีบห่อหรือวัสดุบรรจุสินค้าหรือสิ่งของที่จะขนส่ง โดยจัดการทำให้มิดชิดเรียบร้อยตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
                 3.1     สินค้าหรือสิ่งของที่อาจแตกหักเสียหายได้ง่าย ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุที่มาตรฐานแข็งแรงที่สามารถป้องกันการกระแทกอย่างดีจนสามารถป้องกันการแตกหักเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่งหรือต่ำกว่ามาตรฐานการห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุตามปกติมาตรฐานในรูปการขนส่งทั่วไป และผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้
                           3.1.1     แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในคำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชั่น ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ หรือเว็บไซต์ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่
                           3.1.2     ให้เขียนหรือพิมพ์ตัวอักษรขนาดที่เหมาะสมเห็นได้ชัดเจนหรือใช้ตัวอักษรสีให้เห็นเด่นชัดไม่ใช้สีซีดจาง โดยให้ติดไว้ที่สินค้าหรือสิ่งของ และระบุให้ชัดเจนว่าสินค้าหรือสิ่งของนั้นๆ อาจแตกหักเสียหายได้ เช่น  ระบุว่า “ระวังของเสียหาย”  “ระวังของแตก”  “ห้ามแขวน”  “ห้ามห้อย”  เป็นต้น
                 3.2     สินค้าหรือสิ่งของที่อาจหักงอเสียหายได้ง่าย ผู้ใช้บริการตกลงจะห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุที่มาตรฐานแข็งแรงสามารถป้องกันการหักงอจนสามารถป้องกันการหักงอเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่งหรือต่ำกว่ามาตรฐานการห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุตามปกติมาตรฐานในรูปการขนส่งทั่วไป  และผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้              
                           3.2.1     แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในคำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชั่น ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ หรือเว็บไซต์ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่โดยระบุไว้ในช่องหมายเหตุให้ชัดเจนทุกครั้งในกรณีอาจมีสินค้าหรือสิ่งของที่หักงอเสียหายได้ง่าย
                           3.2.2     ให้เขียนหรือพิมพ์ตัวอักษรขนาดที่เหมาะสมเห็นชัดเจนหรือใช้ตัวอักษรสีให้เห็นเด่นชัดไม่ใช้สีซีดจาง โดยให้ติดไว้ที่สินค้าหรือสิ่งของ และระบุให้ชัดเจนว่าสินค้าหรือสิ่งของนั้นๆ อาจหักงอเสียหายได้ เช่น  “ระวังหักเสียหาย”  “ระวังหักงอ”   เป็นต้น
                 3.3     สินค้าหรือสิ่งของที่เป็นของสด อาหาร หรือกรณีที่ต้องมีการถนอมอาหารระหว่างขนส่ง ผู้ใช้บริการตกลงจะห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุที่มาตรฐานแข็งแรงและสามารถรักษาของสด อาหาร หรือถนอมอาหารเหล่านั้น จนสามารถป้องกันการเสียหาย เน่าเสีย หกเลอะเทอะ และสามารถคงรูปสินค้าหรือสิ่งของนั้นไว้จนถึงผู้รับสินค้าหรือสิ่งของ ซึ่งผู้ใช้บริการตกลงว่าจะเป็นผู้คาดการณ์ตามมาตรฐานะและความเหมาะสมได้ด้วยตนเองในระหว่างการขนส่งตามปกติมาตรฐานทั่วไป โดยการจัดการในการขนส่งข้างต้นจะไม่ไช่เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการในทุกกรณี และผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้
                           3.3.1     แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในคำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชั่น ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ หรือเว็บไซต์ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ โดยระบุไว้ในช่องหมายเหตุให้ชัดเจนทุกครั้งในกรณีอาจมีสินค้าหรือสิ่งของเป็นของสด อาหาร หรือมีการถนอมอาหาร แล้วแต่กรณี
                           3.3.2     ให้เขียนหรือพิมพ์ตัวอักษรขนาดที่เหมาะสมเห็นชัดเจนหรือใช้ตัวอักษรสีให้เห็นเด่นชัดไม่ใช้สีซีดจาง โดยให้ติดไว้ที่สินค้าหรือสิ่งของ และระบุให้ชัดเจนว่าสินค้าหรือสิ่งของนั้นๆ อาจเสียหายได้ เช่น “ระวังหกเลอะเทอะ” “ระวังแตก”  “ห้ามคว่ำ” “ห้ามตะแคง” “ระวังของร้อน” เป็นต้น
       4.     ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะระบุข้อมูล รายละเอียดในการใช้บริการทั้งหมดในช่องข้อมูลที่ให้ระบุสำหรับการใช้บริการในแอปพลิเคชั่น ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่และเว็บไซต์ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ดังต่อไปนี้
                 4.1     ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้ของผู้ใช้บริการ
                 4.2     ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้ของผู้รับสินค้าหรือสิ่งของ
                 4.3     ระบุข้อความข้อควรระวัง(ถ้ามี)ให้ชัดเจนในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของในช่องหมายเหตุทุกครั้งตามรายละเอียด (ข) ข้อ 3 เช่น “ระวังแตกหัก” “ของสด” “อย่าตะแคง” “ระวังหักงอ” เป็นต้น
                 4.4   
ในกรณีผู้ใช้บริการระบุให้มีการเรียกเก็บค่าใช้บริการที่ปลายทางของผู้รับสินค้าหรือสิ่งของ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ระบุจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมดไว้ในช่องหมายเหตุ เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการตรวจสอบและการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บหรือชำระเงินระหว่างคนขับรถและผู้รับสินค้าหรือสิ่งของนั้น
       5.     ผู้ใช้บริการขอรับรองและยอมรับว่าสินค้าหรือสิ่งของที่ได้ขนส่งหรือใช้บริการเป็นสินค้าหรือสิ่งของที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าสินค้าหรือสิ่งของที่ผู้ใช้บริการขนส่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือซึ่งมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ให้บริการย่อมมิอาจล่วงรู้ถึงความผิดต่อกฎหมายนั้นด้วย และมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดอย่างใดๆ ร่วมกับผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจึงไม่มีความผิดหรือต้องร่วมรับผิดชอบทุกกรณี ไม่ว่าความรับผิดในทางกฎหมาย หรือความรับผิดชอบต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคคลหลายคน หรือต่อความเสียหายทั้งหมดทั้งปวงร่วมกับผู้ใช้บริการแต่ประการใด
       6.     ผู้ใช้บริการขอรับรองและยอมรับว่าสินค้าหรือสิ่งของที่ได้ขนส่งจะมีราคาไม่เกินอัตราการที่ผู้ให้บริการได้รับประกันภัยความเสียหายของสินค้าหรือสิ่งของไว้ตามประเภทที่ระบุไว้ในหมวด (D) ข้อ 1 หากกรณีเกิดความเสียหายขึ้นอย่างหนึ่งอย่างใด หรือกรณีอื่นใดที่ผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในระหว่างการให้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบก่อนการใช้บริการแล้วและยอมรับตามเงื่อนไขและข้อตกลว่าจะยอมรับค่าประกันความเสียหายเพียงเท่าจำนวนเงินเอาประกันดังที่กำหนดไว้นั้น และในกรณีสินค้าหรือสิ่งของมีราคาหรือมีมูลค่าสูงกว่าจำนวนเงินค่าประกันความเสียหาย ซึ่งผู้ใช้บริการยังมีความประสงค์จะใช้บริการในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของเหล่านั้นต่อไป
                 6.1     ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับในกรณีการเสี่ยงภัยนั้นด้วยตนเอง และให้ถือว่าผู้ให้บริการมิได้รู้เห็นต่อราคาหรือต่อมูลค่าสินค้าหรือสิ่งของแต่อย่างใด และการให้บริการนี้เป็นการให้บริการขนส่งหรือขนส่งสินค้าเท่านั้น สำหรับสินค้าหรือสิ่งของก่อนการขนส่งได้กำหนดให้ห่อหุ้มอย่างมิดชิดด้วยวัสดุอุปกรณ์ตามมาตรฐานก่อนการรับมอบและขนส่งตามหมวด (B) ข้อ 2 , 3 และ 4  ผู้ให้บริการจึงขอปฏิเสธความรับผิดอย่างใดในส่วนที่เกินกว่าวงเงินประกันความเสียหายตามประเภทที่ได้ระบุไว้
                 6.2    
ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าหากสินค้าหรือสิ่งของมีราคาหรือมูลค่าสูงกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในหมวด (D) ข้อ ผู้ใช้บริการจะจัดทำประกันสินค้าหรือสิ่งของเพิ่มเติม ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการโดยตรง โดยสามารถจัดทำประกันภัยได้ตามมูลค่าหรือวงเงินที่ที่เหมาะสมและที่พอใจด้วยตนเอง ในกรณีซื้อประกันภัยเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดตามหมวด (D) ข้อ 2

       7.     ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าจะจัดส่งเพื่อการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่มีขนาดและน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหมวด (E)

(C)   สินค้าหรือสิ่งของที่ต้องห้ามขนส่งในการใช้บริการ

       1.     บรรดาสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิด
       2.     กลุ่มสัตว์ที่ถูกล่าทุกชนิด หรือ ชิ้นส่วนสัตว์ต่างๆ เช่น งาช้าง หูฉลาม หรือชิ้นส่วนส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ หรือสินค้าที่ทำขึ้นหรือแปรรูปจากชิ้นส่วนของสัตว์ และสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของมนุษย์ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ต้องห้ามตามสนธิสัญญาและ/หรือตามกฎหมายทุกฉบับและ/หรือตามจารีตประเพณีจากทั่วโลก
       3.     บรรดาชิ้นส่วนมนุษย์ หรือเถ้ากระดูกมนุษย์
       4.     อาวุธปืน อาวุธยุทธภัณฑ์ ระเบิด หรืออุปกรณ์จุดระเบิดทุกประเภท เช่น ดินระเบิด เป็นต้น
       5.     สิ่งที่ผิดกฎหมาย เช่น สินค้าปลอมแปลง สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สารเสพติดหรือยาเสพติด ทรัพย์สินต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย และสิ่งอื่นใดที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎระเบียบ หรือผิดต่อบทบัญญัติใดๆ ของสหพันธรัฐ มลรัฐ หรือรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงอาจมีไว้ในโดยครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่มีข้อห้ามเคลื่อนย้ายหรือขนส่งโดยผิดกฎหมายไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
       6.     สิ่งของมีคมหรือมีอันตรายอื่นๆ เช่น มีดดาบ หอก กริช เป็นต้น
       7.     สิ่งของที่เสื่อมค่าง่ายหรือสิ่งที่เน่าเสียง่ายกว่าปกติ โดยปกติปถุชนคนธรรมดาทั่วไปยอมรู้และทราบดีอยู่แล้ว
       8.     วัตถุไวไฟทุกชนิด เช่น ก๊าซแอลพีจี  ก๊าซเอ็นจีวี  เป็นต้น

(D)   การประกันภัยความเสียหาย

       1.    กรณีเกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดในกรณีผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และซึ่งมิใช่กรณีความเสียหายอันเกิดขึ้นจากความผิดและ/หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการเองหรือในกรณีผู้ใช้บริการอาจมีส่วนผิดและ/หรือมีส่วนประมาทเลินเล่อร่วมด้วยนั้น ผู้ให้บริการตกลงรับผิดชอบในการประกันภัยสินค้าและสิ่งของในวงเงินไม่เกินกำหนดที่ระบุไว้ในทุกกรณี ดังต่อไปนี้                
                 1.1     กลุ่มผู้ใช้บริการทั่วไป   รับผิดชอบในวงเงินเอาประกันภัย
                           1.1.1     รถจักรยานยนต์     ไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
                           1.1.2     รถยนต์เก๋ง 5 ประตู     ไม่เกิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
                           1.1.3    
รถยนต์กระบะ     ไม่เกิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
                 1.2     กลุ่มผู้ใช้บริการประเภทธุรกิจ   รับผิดชอบในวงเงินเอาประกันภัย
                           1.2.1     รถจักรยานยนต์     ไม่เกิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
                           1.2.2     รถยนต์เก๋ง 5 ประตู     ไม่เกิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)     
                           1.2.3    
รถยนต์กระบะ     ไม่เกิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
       2.    กรณีผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าในกรณีสินค้าหรือสิ่งของที่จัดส่งนั้นมีมูลค่าหรือมีราคาเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในหมวดนี้ ในข้อ 1 แต่ยังมีความประสงค์จะจัดส่งสินค้าหรือสิ่งของ ผู้ใช้บริการสามารถขอทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมบริการในการ “ประกันภัยเพิ่มเติม” โปรดติดต่อฝ่ายขาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานหากผู้ใช้บริการต้องการซื้อประกันภัยเพิ่มเติม
       หมายเหตุ
       1.    หมวดนี้ในข้อ 2 เฉพาะกรณีผู้ใช้บริการมีความประสงค์จัดทำประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงภัยในมูลค่าทรัพย์สินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูงและเป็นเพียงทางเลือกในการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการเท่านั้น
       2.    ผู้ใช้บริการสามารถจัดซื้อประกันภัยด้วยตนเองจากบริษัทประกันภัยอื่นหรือตามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ผู้ให้บริการทราบ แต่ในกรณีเกิดเหตุหรือได้รับความเสียหายอย่างใดๆ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องแจ้งและทำเรื่องการเอาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยหรือบุคคลภายนอกนั้นด้วยตนเอง ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ดำเนินการให้เฉพาะการประกันภัยในหมวดนี้ ข้อ 1 เท่านั้น

(E)    ขนาดและน้ำหนักในการให้บริการ

       เพื่อความปลอดภัยที่ผู้ให้บริการให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ท่านตกลงยอมรับจจัดส่งหรือขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามขนาดและน้ำหนักในอัตราที่กำหนดดังต่อไปนี้
       ก.     จักรยานยนต์  
                 -     ขนส่งโดยน้ำหนักไม่เกิน  20  กิโลกรัม
                 -     ขนาดไม่เกิน (กว้าง × ยาว × สูง) 50 × 50 × 50 เซนติเมตร

       ข.     รถยนต์ 5 ประตู
                 -     น้ำหนักไม่เกิน  100  กิโลกรัม
                 -     ขนาดไม่เกิน (กว้าง × ยาว × สูง)115 × 115 × 80 เซนติเมตร

       ค.     รถกระบะ
                 -     น้ำหนักไม่เกิน   1,0d00  กิโลกรัม
                 -     ขนาดไม่เกิน (กว้าง × ยาว × สูง) 170 × 170 × 170 เซนติเมตร


(F)   กรณีเกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้น

       1.    ในกรณีที่สินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่งได้รับความเสียหาย ผู้ให้บริการจะรีบแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างเร็วที่สุด เพื่อสอบถามขั้นตอนหรือข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะต้องดำเนินการตามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการในกรณีที่วิธีการแก้ไขปัญหานั้นเกินกว่าความสามารถของผู้ให้บริการ หรือเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมด้วยเหตุและผลหรือเป็นกรณีที่ไม่เป็นการอันสมควรแก่กรณี
       2.    กรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับแจ้งถึงการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามหมวดนี้ ข้อ 1 แล้ว แต่ไม่ได้แจ้งขั้นตอนหรือข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาภายในเวลาที่เหมาะสมอันพอสมควรแก่เหตุนั้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะต้องเป็นผู้เลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาตามความถูกต้องเหมาะสมและตามที่เห็นสมควรต่อไปได้ทันทีตามสถานการณ์ในขณะนั้นที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องรอคำแนะนำจากผู้ใช้บริการ  เช่น การส่งสินค้าหรือสิ่งของหรือทรัพย์สินที่ขนส่งให้แก่ผู้รับอีกครั้งหนึ่ง หรือการส่งสินค้าหรือสิ่งของหรือทรัพย์สินที่ขนส่งกลับคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ หรือการที่ผู้ให้บริการจัดเก็บสินค้าหรือสิ่งของหรือทรัพย์สินที่ขนส่งนั้นไว้ เป็นต้น ซึ่งผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบในขั้นตอนดำเนินการทุกครั้ง
       3.    ค่าใช้จ่ายที่เกิดมีขึ้นเพิ่มเติมเนื่องจากการดำเนินการตามหมวดนี้ ข้อ 1 และ ข้อ 2 ข้างต้นให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของของผู้ใช้บริการเองทั้งหมด เว้นแต่การสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของคนขับรถหรือการละเลยต่อการรีบเร่งแก้ปัญหานั้นของผู้ให้บริการ หรือกรณีต่างฝ่ายต่างก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันนั้น ความรับผิดนั้นจะเฉลี่ยมากน้อยตามส่วนที่ต่างฝ่ายต่างจะต้องรับผิดชอบแล้วแต่กรณี


(G)    ข้อยกเว้นในความรับผิดของผู้ให้บริการ

       1.    ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายทุกประการ ในกรณีที่เป็นผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือมีผลมาจากการละเลยหรือประมาทเล่นเล่อดังต่อนี้
                 1.1     การส่งสินค้าหรือสิ่งของที่ระบุไว้ในหมวด (B) เฉพาะหมวด (B) ข้อ 6 รับผิดชอบการประกันภัยความเสียหายเพียงเท่าที่อัตราไม่เกินตามที่ระบุไว้ในหมวด (D) ข้อ 1  เท่านั้น รวมถึงกรณีการขนส่งเกินอัตราที่กำหนดไว้ในหมวด (E)
                 1.2     การละเลยหรือความประมาทเลินเล่อในการแจ้งแก่คนขับรถหรือผู้ให้บริการ และการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เห็นชัดเจนสำหรับข้อควรระวังในการจดส่งสินค้และสิ่งของ ตามที่ได้ระบุไว้ในหมวด (B) ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 และในกรณีการไม่แจ้งหรือไม่มีข้อความระบุข้อควรระวังให้ชัดเจนบนสินค้าหรือสิ่งของ ใบขนส่ง และ/หรือ ใบเสร็จรับเงิน
                 1.3     การฝ่าฝืนโดยการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของในหมวด (C)
                 1.4   
ความล่าช้าในการส่งสินค้าหรือสิ่งของที่เกิดจากบุคคลที่สามหรือเหตุจากปัจจัยภายนอกอันมิใช่ความผิดของผู้ให้บริการ เช่น การตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐ
                 1.5     ความผิดพลาดหรือการละเลยหรือความประมาทเลินเล่อของบุคคลอื่นอันมิใช่ความผิดของผู้ให้บริการ เช่น เกิดขึ้นโดยผู้รับสินค้าหรือสิ่งของ เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือโดยตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจหรือมอบหมายหรือการว่าจ้างหรือซึ่งได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนจากผู้ใช้บริการ
                 1.6    การส่งสินค้าหรือสิ่งของประเภทอาหารทุกชนิด กระเช้าดอกไม้หรือกระเช้าอื่นใด โดยรถจักรยานยนต์ ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ในการใช้งานห่อหุ้มหรือสำหรับการขนส่งนั้นไม่เหมาะสมต่อการขนส่ง หรือไม่มีการป้องกันความเสียหายที่อาจคาดการณ์ได้โดยตรงจากผู้ใช้บริการได้ว่าอาจเกิดความเสียหายนั้นขึ้นได้
                 1.7    ความเสียหายอื่นใดซึ่งเกิดจากคนขับรถขนส่งโดยปราศจากการควบคุมของผู้ให้บริการโดยไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่ง
                 1.8    กรณีที่ผู้ใช้บริการหรือตัวแทนแล้วแต่กรณี ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานข้อมูลที่ชัดแจ้งของผู้ใช้บริการที่ได้ขนส่งสินค้าสินค้าหรือสิ่งของตามที่ผู้ให้บริการได้กำหนดไว้ ในกรณีที่ต้องการติดตามสินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่งไปแล้ว ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าหรือสิ่งของในความสียหายที่เกิดขึ้น
                 1.9    การบิดเบี้ยว ความเสื่อมในการใช้งาน การระเบิด การแตกหัก การเสื่อมสภาพ การเหี่ยวเฉา การหลอมละลายของสินค้าหรือสิ่งของ ที่ผู้ใช้บริการสามารถคาดการณ์ได้ด้วยตนเองว่าอาจเกิดความเสียหายเช่นว่านั้นได้
       2.    ผลกระทบหรือความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมอื่นใด ซึ่งอาจรวมไปถึงการสูญเสียรายได้ กำไร หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งการสูญเสียโอกาสในการทำยอดหรือลดต้นทุน หรือผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดมีขึ้นในภายหลัง อันเกิดจากการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ ไม่ว่าผู้ให้บริการจะรับทราบถึงความเสี่ยงเหล่านั้นหรือไม่ก็ตาม       
       3.    ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าหรือสิ่งของที่เกิดความเสียหายขึ้นก่อนการรับมอบสินค้าหรือสิ่งของจากผู้ใช้บริการในการขนส่งทั้งสิ้น
       4.   
กรณีเกิดความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากการละเมิดต่อกฎหมายหรือเป็นความผิดต่อกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งในระหว่างขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่ไม่มีข้อมูลหรือปราศจากพยานหลักฐานอันแจ้งชัดจากการเกิดเหตุหรือจากเหตุการณ์ใดหรืออาจมีข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งจริงแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชนซึ่งยังสรุปผลชี้ชัดไม่ได้ รวมถึงในกรณีอาจมีการแจ้งความร้องทุกข์และ/หรือดำเนินคดีอาญาหรือแพ่งหรือต่อพระราชบัญญัติกฎหมายใดไม่ว่าโดยบุคคลฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะต้องมีหน้าที่ดำเนินการอย่างใดๆ เช่น ติดตามคนขับรถหรือคู่กรณีหรือบุคคลอื่น หรือค้นหาพยานหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่บุคคลใด เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลนั้นมาใช้เพื่อประกอบการการยืนยันความรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดขึ้น เว้นแต่มีจะเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น หมายเรียกพยานบุคคล พยานวัตถุหรือพยานเอกสาร มาแสดงต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จหรือสร้างพยานหลักฐานเท็จหรือกรณีอื่นใดโดยทุจริต และในกรณีใดๆ ย่อมไม่ตัดสิทธิผู้ให้บริการซึ่งจะพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกรณีไปในความเสียหายขึ้นตามความเหมาะสมหรือตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ผู้ใช้บริการเห็นว่าอาจได้รับความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นในระหว่างหรือภายหลังที่มีการตรวจสอบและสรุปผลอันแจ้งชัดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน หรือพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วแต่กรณี

(H)   การเรียกร้องค่าเสียหาย

      1.    ผู้ใช้บริการจะต้องมีการดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่การขนส่งสินค้าหรือสิ่งของเสร็จสิ้น หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้วผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
      2.    การพิจารณาความเสียหายใดๆ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขความรับผิดชอบในการรับประกันสินค้าและสิ่งของที่มีระบุไว้ในแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่
      3.    การเรียกร้องใดๆ จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งข้อมูลการเรียกร้องมาที่อีเมล info@appmanthailand.com โดยมีการระบุดังต่อไปนี้
                 3.1   เลขที่การขนส่งสินค้าและสิ่งของ
                
3.2   ข้อมูลติตต่อของผู้ใช้บริการ
                
3.3   หลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการชำระเงิน
                
3.4   รูปถ่ายสินค้าที่เกิดความเสียหาย
                
3.5   สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่จะให้ชำระค่าเสียหาย

      4.    การเรียกร้องค่าเสียหาย สามารถเรียกร้องได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 ผู้ใช้บริการต่อ 1 เที่ยวการขนส่ง โดยจะรวมเรียกว่า 1 เรื่อง หรือ 1 เคส และจะดำเนินการจ่ายค่าเสียหายหลังจากที่การพิจารณาแต่ละเรื่องได้สิ้นสุดลงแล้ว
      5.    ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบเฉพาะขอบเขตที่ได้ระบุไว้ ตามค่าเสียหายจริงแต่ไม่เกินวงเงิน 3,000 บาท สำหรับรถจักรยานยนต์ หรือตามค่าเสียหายจริงแต่ไม่เกินวงเงิน 7,000 บาท สำหรับรถกระบะและรถยนต์แบบเก๋ง 5 ประตู ตามการประกันภัยความเสียหายที่ระบุไว้ในหมวด (D) ข้อ 1
      6.    การพิจารณาความเสียหายเรื่องหนึ่ง จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ นับแต่ได้รับเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์กรณีเกิดความล่าช้าขึ้นและกรณีมิได้แจ้งล่วงหน้าแก่ผู้ใช้บริการในเหตุปัจจัยภายนอกอันมิไช่ความผิดของผู้ให้บริการ
      7.    ผู้ให้บริการจะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยวิธีการโอนเงินทางธนาคารที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ หรือใช้ตามมูลค่าหรือหาทดแทนสินค้าหรือสิ่งของที่เสียหาย ตามที่ผู้ให้บริการได้ประเมินตามมาตรฐาน และไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดไว้ในหมวด (D) ข้อ 1 และ (F) ข้อ 5

(I)   ขอบเขตการชดใช้ค่าเสียหาย

      ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้ ซึ่งอาจเกิดจากหน้าที่โดยส่วนตัวหรือโดยกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องในการเรียกร้อง ในความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เกิดขึ้นโดยมิใช่หน้าที่ของผู้ให้บริการ เช่น การชำระค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายอื่นใด หรือการชำระภาษี ค่าอากร ค่าประกันภัยพิเศษ รวมถึงกรณีอื่นที่อาจเกิดมีค่าใช้จ่ายขึ้นได้ระยะเวลาใดไม่ว่าก่อนหรือหลังใช้บริการ      

(J)   การหักภาษีค่าบริการขนส่งหรือขนส่ง ณ ที่จ่าย
      1.    กรณีผู้ใช้บริการชำระค่าบริการเป็นเงินสด จะไม่สามารถหักภาษีค่าขนส่งหรือขนส่งนั้น ณ ที่จ่ายได้ หากผู้บริการมีความประสงค์จะหักภาษีค่าขนส่งหรือขนส่ง ณ ที่จ่าย จะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีธนาคารเพื่อเป็นลูกค้าธุรกิจกับผู้ให้บริการเท่านั้น
      2.    กรณีผู้ใช้บริการที่เป็นลูกค้าธุรกิจกับผู้ให้บริการ สามารถหักภาษีค่าขนส่งหรือขนส่ง ณ ที่จ่ายได้ 1% จากจำนวนเงินที่ทำรายการโอนหรือเติมเงินเข้าระบบที่ได้เปิดบัญชีธนาคารไว้กับผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผ้ใช้บริการทำรายการโอนหรือเติมเงินผ่านแอปพลิเคชั่น ควิกลี่แคท เดลิเวอรี่ หรือที่เว็บไซต์ควิกลี่แคท เดลิเวอรี่ ระบบจะทำการหักภาษีค่าขนส่ง ณ ที่จ่าย 1% ให้โดยอัตโนมัติ
      3.    กรณีผู้ใช้บริการที่มีการหักภาษีค่าขนส่งหรือขนส่ง ณ ที่จ่าย 1% ตกลงว่าจะออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และจะขนส่งหนังสือนั้นให้กับผู้ให้บริการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

“บริษัท ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
   

     


(K)    การใช้งานแอปพลิเคชั่น ควิกลี่แคท เดลิเวอรี่และที่เว็บไซต์ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่

      1.    การมีคำเรียกขอใช้บริการหรือการใช้ประโยชน์ใดๆ ในแอปพลิเคชั่น ควิกลี่แคท เดลิเวอรี่ หรือที่เว็บไซต์ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้บริการเท่านั้น
      2.    ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ทำการใดๆ เพื่อให้เกิดความเสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า ทำให้ไร้ประโยชน์ หรือกรณีใดๆ ในข้อมูลหรืออื่นๆ ของแอปพลิเคชั่น ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ หรือที่เว็บไซต์แควิกลี่แคทเดลิเวอรี่
      3.    ผู้ใช้บริการจะไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือกระทำด้วยประการใดในข้อมูลแอปพลิเคชั่น ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ หรือที่เว็บไซต์ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ เพื่อกระทำการใดโดยทุจริตหรือเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
      4.    ผู้ใช้บริการจะไม่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง สูญเสียรายได้ หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะกระทำด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร การโฆษณา หรือในกรณีอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ในข้อมูลหรืออื่นๆ ของแอปพลิเคชั่น ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ หรือที่เว็บไซต์ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ ในกรณีที่ปราศจากข้อมูล พยานหลักฐาน หรือสิทธิที่ผู้ใช้บริการอาจจะกระทำได้โดยชอบ
      5.   หากเกิดความเสียหายขึ้นอย่างใดๆ ในหมวดนี้ ผู้ให้บริการสามารถดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ได้โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าในทางแพ่ง อาญา หรือตามบทบัญญัติกฎหมายใดๆ พร้อมใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่มีขึ้นได้ทั้งหมดทั้งสิ้น


(L)    การร้องเรียนหรือข้อแนะนำ

      ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือข้อแนะนำหรือข้อติชมอย่างใดๆ เพื่อการดำเนินการ ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพ แนะนำการให้บริการ หรือเรื่องอื่นๆ ได้ที่ info.th@quicklycatdelivery.com


(M)    การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

      1.  ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการแจ้งล่วงหน้าถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งอย่างใดในข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้ โดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ได้ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่ หรือเว็บไซต์ควิกลี่แคทเดลิเวอรี่
      2.  ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้ ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กันยนยน พ.ศ. 2563